افتخارات


 • صادر کننده برتر استان قزوین 1390
  صادر کننده برتر استان قزوین 1390
 • صادر کننده برتر استان قزوین 1388
  صادر کننده برتر استان قزوین 1388
 • صادر کننده منتخب استان قزوین 1387
  صادر کننده منتخب استان قزوین 1387
 • صادر کننده نمونه 1386
  صادر کننده نمونه 1386
 • صادر کننده منتخب استان قزوین 1383
  صادر کننده منتخب استان قزوین 1383
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1394
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1394
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1393
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1393
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1392
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1392
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1391
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1391
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1390
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1390
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی مشهد1389
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی مشهد1389
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1388
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1388
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1387
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1387
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1385
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1385
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1383
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1383
 • نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1382
  نمایشگاه کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی تهران1382
 • جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی1393
  جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی1393
 • جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی1392
  جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی1392
 • جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی1391
  جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی1391
 • جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی1387
  جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی1387