مدیران

هیات مدیره

 • مهدی فکری
  • مهدی فکری
  • نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
 • احد ایروانی
  • احد ایروانی
  • رئیس هیات مدیره
 • مرتضی انوشه
  • مرتضی انوشه
  • عضو هیات مدیره
 • علی اکبر محمودی
  • علی اکبر محمودی
  • عضو هیات مدیره
 • عطا معروفخانی
  • عطا معروفخانی
  • عضو هیات مدیره