سهامداران

موضوع   سال 1393
 تعداد سهام  درصد سهام
 شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 362،889،481  90.72 
 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری  18،109،400  4.53
 شرکت سرمایه گذاری هامون شمال  7،985،075  2.00
 سایر  11،016،044  2.75
 مانده در پایان سال  400،000،000  100