تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- اصفهان

تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- اصفهان در راستای تقویت برند عمومی الوند تصاویر تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی در راستای حفاظت از منابع زیستی علی الخصوص آب در چند نقطه کشور برپا شده است .
  • تاریخ: 15 فروردین 1397