تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- تبریز

تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- تبریز در راستای تقویت برند عمومی الوند تصاویر تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی در راستای حفاظت از منابع زیستی علی  الخصوص آب در چند نقطه کشور برپا شده است.