تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- تهران

تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- تهران در راستای تقویت برند عمومی الوند تصاویرتابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی در راستای حفاظت از منابع زیستی علی الخصوص آب در چند تقطه کشور برپاشده است.
  • تاریخ: 15 فروردین 1397