تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- مازندران

تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- مازندران در راستای تقویت برند عمومی الوند تصاویر تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی در راستای حفاظت از منابع زیستی عل ا لخصوص آب در چند نقطه کشور برپا شده است .
  • تاریخ: 15 فروردین 1397