سمینار آشنایی با حدود رواداری کیفی و پروسه تولید

سمینار آشنایی با حدود رواداری کیفی و پروسه تولید سمیناری تحت عنوان " آشنایی با حدود رواداری کیفی و پروسه تولید " درتاریخ 1396/10/6 در محل کارخانجات  الوند باحضور عاملین فروش نمایندگان عمومی الوند برگزار گردید.
  • تاریخ: 9 دی 1396