سمینار آشنایی با حدود رواداری کیفی و پروسه تولید

سمینار آشنایی با حدود رواداری کیفی و پروسه تولید سمیناری تحت عنوان " آشنایی با حدود رواداری کیفی و پروسه تولید" درتاریخ 1396/10/13 باحضور عاملین فروش برندهای شرکت کاشی الوند در محل کارخانه برگزار گردید. 
  • تاریخ: 16 دی 1396